Warszawa 25 września 2020 roku   WEZWANIE DO ZŁOŻENIA AKCJI W SPÓŁCE W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798), dalej jako „Ustawa”, POLAND DAILY Spółka Akcyjna  KRS: 0000751656, NIP: 7010871912‬, REGON: 381479763, kapitał zakładowy 100.000,00 ZŁ opłacony w całości (dalej jako: „Spółka”), informuje akcjonariuszy o wprowadzeniu do polskiego porządku prawnego obowiązkowej dematerializacji akcji spółek, która oznacza zastąpienie papierowej formy akcji zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot, o którym mowa w art. 3281  § 2 Kodeksu spółek handlowych w brzmieniu określonym Ustawą. Zgodnie z wprowadzonymi zmianami moc obowiązujących dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Po tym dniu akcje nie będą dokumentem potwierdzającym status akcjonariusza, lecz wyłącznie dokumentem dowodowym, niezbędnym do aktualizacji elektronicznego rejestru akcjonariuszy. Natomiast po dniu 1 marca 2026 r. nastąpi utrata ochrony praw członkowskich przez akcjonariuszy, których dokumenty akcji nie zostały złożone w spółce i nie zostały ujęte w elektronicznym rejestrze akcjonariuszy.  W związku z powyższymi zmianami, zarząd Spółki wzywa wszystkich akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji najpóźniej do dnia 30 listopada 2020 r. w siedzibie Spółki: ul. Filtrowa 43, 02-056 Warszawa, tak by mogły być przekształcone w formę zapisu elektronicznego. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym potwierdzeniem wydanym akcjonariuszowi.Odpowiedzialnym za prowadzenie rejestru akcjonariuszy będzie Dom Maklerski Navigator S.A. KRS: 0000274307. Więcej informacji w sprawie dematerializacji akcji można uzyskać pod numerem telefonu: 793-708-780 .                                                                     Z upoważnienia Zarządu:                                                                          Sławomir Sawicki